Jacob Szekely Trio in Manhattan on 06/14/15

Jacob Szekely Trio in Little Tokyo on 04/20/15

Jacob Szekely Trio in San Pedro on 04/17/15